Jaarverslag 2021

 

Bijbelgetrouw onderwijs voor voorgangers

Om het Evangelie met hart, hoofd en handen te delen

 

open het jaarverslag

Voorwoord

Het heerlijke Evangelie van vrije kostbare genade

‘Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.’ Het zijn indrukwekkende woorden die de Heere Jezus zijn leerlingen meegeeft aan het slot van het Markusevangelie, voorzien van bemoedigende beloften.

Wat een voorrecht dat dit Evangelie in onze steden en dorpen is aangekomen! Het is het goede nieuws van een nieuwe toekomst zonder dood, zonde en verdriet. Een toekomst waarin we opnieuw dicht bij God mogen zijn, om Hem te aanbidden en lief te hebben. Een toekomst zoals God het leven met Hem bedoeld heeft!

Soms komen deze woorden zo overbekend voor, dat ze aan kracht lijken te verliezen. Dan is het goed om ze opnieuw te lezen, samen met voorgangers en evangelisten uit Afrika, Azië of Latijns-Amerika. De enkele woorden ‘wie in Jezus geloofd zal hebben’ verdrijven de duisternis uit de levens van mensen die opgroeien in sloppenwijken, burgeroorlogen, corruptie en angstig bijgeloof. Wat een kracht gaat ervan uit, wanneer het Evangeliegeluid helder klinkt! Het zijn rijke en heerlijke beloften van vernieuwing en vergeving om niet – uit genade – omdat Jezus er de volle prijs voor betaald heeft.

Samengevat is dat ook de missie van onze organisatie: het uitdelen en doorgeven van dit rijke Evangelie door het toerusten, begeleiden en bemoedigen van voorgangers en evangelisten wereldwijd. In dit jaarverslag nemen we u mee, om iets van dat heerlijke toekomstperspectief te proeven. Tot eer van God!

Met hartelijke groet,

 

In het kort

68

conferenties in 14 landen

1.733

conferentiedeelnemers

24

partnerovereenkomsten

2.239

online studenten

755

online train the trainer studenten

Visie, missie en strategie

Wereldwijd Bijbelgetrouw onderwijs door een keten van mensen!

Het is bijzonder om te zien hoe God mensen inschakelt in Zijn Koninkrijk. Andreas brengt zijn broer Simon Petrus bij Jezus, Filippus doet hetzelfde met zijn vriend Nathanaël. Na de uitstorting van de Heilige Geest trekken de twaalf apostelen met andere trouwe volgers van de Messias er samen op uit, om het Evangelie van de Heere Jezus in nieuwe gebieden te verkondigen. Ook Paulus wordt zo ingeschakeld. Hij trekt rond om mensen te bewegen tot het geloof in Jezus. Hij doet het niet alleen, maar reist samen met andere evangelisten. En als ergens een gemeente ontstaan is, wijst hij plaatselijke gelovigen aan om de gemeente na zijn vertrek te leiden en te onderwijzen, want Bijbelgetrouw onderwijs is van levensbelang! Hij schrijft het ook aan Timotheüs: ‘En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen’ (2 Tim 2:2). 

Meer dan 90% (!) van de voorgangers in het Zuidelijk halfrond is niet of nauwelijks toegerust voor het werk in hun gemeente. Vaak vanwege gebrek aan tijd, omdat ze voor het onderhoud van hun gezin bijvoorbeeld taxichauffeur, boer of onderhoudsmonteur zijn, of omdat ze zelfs de lagere school niet afgerond hebben en daardoor geen toegang hebben tot een Bijbelschool. Een andere reden kan de grote fysieke afstand naar een Bijbelschool zijn. Het gebrek aan Bijbelgetrouwe toerusting heeft grote gevolgen voor prediking, pastoraat en diaconaat in de gemeente en de lokale gemeenschap.

Onze missie

Onze missie is daarom het toerusten, begeleiden en bemoedigen van voorgangers en evangelisten voor het werk in Gods Koninkrijk.

Onze visie

Het is daarbij ons verlangen om Bijbelgetrouw onderwijs wereldwijd beschikbaar te laten zijn. Bijbelgetrouw omdat alleen de Bijbel wereldwijd zeggingskracht heeft. Onderwijs dat het hart, het hoofd en de handen van de lokale voorgangers en evangelisten raakt, zodat zij in hun gemeente en omgeving tekenen van liefde, barmhartigheid en rechtvaardigheid oprichten, heenwijzend naar Gods Koninkrijk. Wereldwijd, waarbij we gebruikmaken van face to face én online trainingsmogelijkheden via NET partnerscholen en NET studiecentra, gebruikmakend van het NET curriculum.

Onze strategie

Onze missie vindt plaats door een drietal programma’s:

NSC

NET Study Centres

Het aanbieden van face to face onderwijs aan nauwelijks toegeruste voorgangers die geen toegang hebben tot internet, via regionale NET Study Centres.

NTT

NET Train the Trainer

Het aanbieden van online training en cursusmaterialen aan lokale trainers en voorgangers, die in hun eigen omgeving anderen willen onderwijzen.

NPI

NET Partner Institutions

Het aanbieden van flexibel online onderwijs aan studenten in gesloten landen of afgelegen gebieden in samenwerking met lokale partneropleidingen.

Met deze drievoudige aanpak willen we zo direct en effectief mogelijk onze missie realiseren in de verschillende contexten waar NET Foundation werkzaam is.

 

Kernwaarden van toerusting NET:

 

NSC

NET Study Centres

NET Foundation rust voorgangers online toe, maar ook via lokale trainingen.

NOT

NET Online Trainingen

Iedereen die een cursus gaat geven volgt eerst zelf de betreffende cursus online bij NET.

NPI

NET Partner Institutions

NET Foundation werkt samen met lokale Bijbelscholen en theologische opleidingen.

NET in Afrika

37

conferenties

1.333

conferentiedeelnemers

3

partnerovereenkomsten

376

online studenten

Afrika kan met recht een christelijk continent worden genoemd. In veel steden in Afrika vind je meerdere kerken. De kerk groeit er zo hard, dat er meer christenen in Afrika dan in Latijns-Amerika wonen.

De sterke groei brengt ook gevaren met zich mee. Zo wordt er door veel laagopgeleide predikanten en evangelisten regelmatig onbijbels onderwijs gegeven. Ook de oprukkende islam is een gevaar: olieproducerende landen financieren moskeeën op plaatsen waar de islam nog afwezig is. De combinatie van geld en een moskee  in de nabije omgeving trekt veel mensen aan. Het derde gevaar is de secularisatie: door het oprukkende westerse gedachtegoed verliezen vooral jongeren het contact met de kerk. Voor NET betekent dit dat goed Bijbelgetrouw en Christocentrisch theologisch onderwijs voor het continent een speerpunt is.

1

Oeganda

2
Kenia
3
Zambia
4
Ethiopië

NET Study Centre Kenia

Sinds 2018 rust NET samen met een lokaal team voorgangers toe in Kenia. Ds Eric Ngala Mutumbi is coördinator, en samen met trainers ds David Wafula, Jenifer Omemo, Jane Andika en ds Hurbert Muchesi rust hij voorgangers toe op inmiddels negen locaties in Kenia. In de buurt van de al bestaande locatie Kitale worden nu ook op vier nieuwe locaties conferenties georganiseerd voor ruim 150 voorgangers met een verlangen naar Bijbels onderwijs en toerusting.

Ten gevolge van Corona zijn er veel conferenties geannuleerd. Toch zijn er in 2021 nog 20 conferenties gerealiseerd. Op meerdere plaatsen zijn onderstaande cursussen gegeven:

 • Christian Marriage and family, 329 deelnemers
 • Pastoral Care, 84 deelnemers
 • Living for Christ, 160 deelnemers
 • Teaching God’s way, 180 deelnemers

De cursussen worden aangeboden in het Engels. Er wordt gewerkt aan een vertaling in het Swahili.

In 2022 zal de eerste lichting studenten het complete cursusaanbod hebben doorlopen.

 

NET Study Centre Oeganda

In 2021 zijn er conferenties gehouden in verschillende plaatsen. Ook is er een nieuw studiecentrum geopend in Kitgum Matidi; de eerste conferentie daar werd bezocht door 32 kerkleiders.

Het team van NSC Oeganda volgde de diverse cursussen eerst online, om de inhoud ervan beter te leren kennen en op een goede manier door te kunnen geven.

In het tweede kwartaal van 2021 was er ook in Oeganda een strenge lockdown, met veel zieken en tekorten aan medische hulpmiddelen en voedsel. Inmiddels is de situatie verbeterd en kunnen er weer conferenties georganiseerd worden.

NET Study Centre Zambia

Op de bestaande locaties in Zambia ging het werk in 2021 gestaag door en werd het rijk gezegend.

In Kabwe konden vorig jaar twee conferenties worden georganiseerd. Deze hadden in totaal 65 deelnemers. In Petauke werd een begin gemaakt met de cursussen uit het NET curriculum. Eerst werd de cursus ‘God’s way of salvation’ gegeven, over bekering en geloof (48 deelnemers). Daarna de conferentie over roeping – ‘God’s call to ministry’ (43 deelnemers). En tot slot werd de conferentie over het Oude Testament georganiseerd (43 deelnemers).

NET is dankbaar voor de stappen die in 2021 gezet konden worden. Op twee locaties konden ondanks de pandemie in totaal vijf conferenties georganiseerd worden! Slechts één conferentie kon niet doorgaan.

‘After following the course ‘Teaching God’s way’, I can’t explicitly explain everything I have learnt in this course, but I can say that this book is very much important for our ministry and to make emphasis is on the eight chapters are all applicable even in our context here in Africa. Timothy 2 says that what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust it to faithful men who are able to teach others also. I can summarize these words by saying that “I will teach others this truth as long as God gives me the grace.”

Teacher Benson Tumwesige

NET Study Centre light Nigeria

In Nigeria vindt toerusting plaats van dove pastors.

In januari heeft de eerste groep pastors de online cursus succesvol afgerond. Daarnaast zijn er nog drie andere cursussen gegeven.

Vanwege de aanvallen van de Fulani eind mei, zijn de cursussen van NET tijdelijk stopgezet. De trainer in Nigeria richtte zich het laatste half jaar van 2021 voornamelijk op trauma recovery.

In 2022 hopen de cursisten de online lessen weer op te pakken.

NET Study Centre light Ethiopië

Een groep van 9 lokale trainers heeft diverse  cursussen online kunnen volgen, om dit vervolgens weer door te kunnen geven aan anderen.

Daarnaast zijn er 3 boekjes vertaald en uitgegeven, namelijk in het Amharic, Oromo en Nuer.

 

NET Study Centre light Gambia

In Gambia volgde een team van zeven voorgangers de cursussen. Voor deze groep is de online leeromgeving een echte uitdaging, maar de inhoud verrijkt hen enorm. Het delen van de opgedane kennis met andere laagopgeleide voorgangers is de volgende stap.

In 2021 kon er, vanwege gezondheidsproblemen binnen het team, weinig opgepakt worden. We zien er naar uit dat het werk in 2022 zijn voortgang mag hebben!

NET Study Centre light Burundi

In Burundi is op drie plaatsen de cursus ‘God´’s call to Ministry’ gegeven: in Nynaza-Lac, in Bubanza en in Kayanza. Jean Jacques Masabo is coördinator in Burundi.

De cursussen zijn hier gegeven in twee sessies. In totaal hebben 89 cursisten de trainingen gevolgd.

NET Study Centre light Malawi

In Malawi is Jumber Joster coördinator van het NSC light. Vanuit Malawi organiseert hij, naast de trainingen in Malawi zelf, ook trainingen in Zambia en Mozambique.

In deze drie landen is in 2021 de cursus ‘God’s way of Salvation’ aangeboden aan in totaal 350 studenten.

Jumber integreert de NET cursussen in zijn eigen onderwijs.

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

NET Partnerschool Ethiopië

Partner ETC (Evangelical Theological College) in Addis Ababa gaat gestaag en professioneel
door met het geven van online onderwijs. Vorig jaar waren er ruim 200 online studenten. 
ETC biedt een volledige Bachelor of Theology online aan (naast eenzelfde programma fysiek). Zij hebben daarbij het beleid dat alleen topstudenten mogen aanhaken (er is een toelatingstest). Er zijn ca. 30 studenten. ETC legt veel nadruk op geestelijke vorming.

E-learning coördinator Ruhama benadrukt hoe belangrijk dit toerustingswerk is: ‘Er zijn veel
kerken, maar slechts 10 % van de pastors heeft een gedegen opleiding gehad!’

 

NET Partnerschool Oeganda

NET werkt al jaren samen met KEST (Kampala Evangelical School of Theology) op het gebied van online onderwijs. KEST biedt ook cursussen uit het NET curriculum aan haar studenten aan. Al langer zijn NET en KEST in gesprek over accreditatie van het curriculum.

In december was er tijdens een werkbezoek weer overleg over de voorwaarden voor accreditatie die onlangs aangescherpt zijn.

NET Partnerschool Kenia

Bij partner ILU (International Leadership University) gaf de coronacrisis een boost aan het online onderwijs. Na een moeizaam opstartproces kwam deze onderwijsvorm toch goed op gang, en in 2021 waren er bijna 150 studenten online actief in ruim 80 cursussen! Ook nu onderwijs face to face weer mogelijk is, wil ILU masterstudenten online onderwijs blijven aanbieden. In december werd een nieuwe partnerovereenkomst ondertekend om onze samenwerking te intensiveren.

NET had ook een ontmoeting met Dr. David Tarus van ACTEA, een accreditatieorganisatie voor
evangelicaal theologisch onderwijs in Afrika. ACTEA denkt samen met ICETE (International Council for Evangelical Theological Education) en OCI (Overseas Council International) na over een erkenning van non-formal theological education. Dit biedt mogelijkheden voor het NET curriculum!

‘My name is Victoria Phiri I am lay leader in church and a NET Foundation student. I want to thank God for NET Foundation. I last attended the course ‘Teaching God’s Way’ in Kabwe, where I learnt many things, I learnt how a parent should be an example to the children and how we are the foundation of teaching to the children the way of God. So teaching our children starts at home. I learned how to teach the Lord’s prayer forgiving others as we seek our Father to forgive us. ‘Teaching God’s Way’ taught me that Jesus Christ was not just a teach but He practiced what He taught the people. His teaching was different from the pharisees. He was preaching, teaching and healing the people. We have to learn from Him. I also learned the importance of the Apostles Creed, that it is very important to us believers. It is not the Bible, but it helps us in understanding our foundation of our faith.’

Victoria Phiri

NET in Latijns-Amerika

12

conferenties

228

conferentiedeelnemers

17

partnerovereenkomsten

1.195

online studenten

In Latijns-Amerika is NET Foundation in verschillende landen actief. Fabricio Medina en Edgar Baldeón zijn de lokale coördinatoren in deze landen. Fabricio is als NET coach en trainer betrokken bij de conferenties die vanuit verschillende NSC’s opgezet worden.

Daarnaast werken wij al sinds 2009 samen met Bijbelscholen en theologische opleidingen die het verlangen hebben om meer voorgangers en leiders uit de gemeenten toe te rusten. Zij maken daarvoor in samenwerking met NET Foundation hun cursussen online beschikbaar, zodat studenten de opleiding (gedeeltelijk) vanuit huis kunnen volgen.

In 2021 is NET blijven zoeken naar geïnteresseerde instellingen in Latijns-Amerika voor het starten of ontwikkelen van online cursussen. Ondertussen blijven wij onze huidige partners ondersteunen. Zij zijn getraind en de verbondenheid blijft bestaan door middel van nieuwsbrieven, Facebook, berichten en bezoeken.

Sommige partners in Latijns-Amerika zijn erg succesvol in het opzetten van online cursussen, anderen ontwikkelen zich en weer anderen zijn nog maar net begonnen. Onze partnerscholen leiden samen ongeveer zeshonderd studenten op die zich door middel van online onderwijs voorbereiden op hun ambt.

1

Mexico

2
Cuba
3
Ecuador
4
Peru
5
Brazilië
6
Bolivia

NET Study Centre Cuba

Door de moeilijke situatie in Cuba, die vrijwel het hele jaar duurde (hoge besmettings­percentages, strenge maatregelen en grote economische problemen), werden alle pogingen om toerusting aan groepen voorgangers te organiseren lange tijd geblokkeerd. Pas in november kon er daadwerkelijk worden begonnen met toerusting aan voorgangers.

Voor het werk in Cuba is de aanwezigheid van Spaanstalig cursusmateriaal cruciaal. Na een periode van tegenslag in het proces rond de vertaling van het curriculum in het Spaans (teleurstellende resultaten en weinig vooruitgang) kwam dit vorig jaar in een stroomversnelling.

De prioriteit van voorgangers lag vorig jaar bij het ondersteunen van de gemeente en hulp aan de meest kwetsbaren. Coördinator Raúl is dankbaar voor de materiële hulp, begeleiding en gebeden voor Cuba. Het hielp om het hoofd te kunnen bieden aan de moeilijke omstandigheden het achterliggende jaar. Maar achter de schermen zijn veel voorbereidingen getroffen voor de diverse initiatieven. 

 

NET Study Centre Ecuador

NET is dankbaar voor alle stappen die in 2021 gezet konden worden. Op zes locaties konden in totaal elf conferenties georganiseerd worden. Er zijn twee nieuwe locaties geopend en nieuwe docenten worden opgeleid. Er is een grote stap gemaakt in de vertaling van het Spaans curriculum. Er is veel om voor te danken!

In Ecuador konden door corona in het eerste kwartaal nog geen conferenties georganiseerd worden, maar in het tweede kwartaal kwam dat weer op gang met twee conferenties in het noorden over het Oude Testament (Esmeraldas en Same) en één in het zuiden over het Nieuwe Testament (Machala). In totaal 56 voorgangers, evangelisten en kerkelijk leiders woonden deze conferenties bij. Het tweede halfjaar is er veel gebeurd. Inmiddels organiseert NET op zes locaties conferenties: in Esmeraldas en Same in het noorden, in Portoviejo en Guayaquil in het midden, en in Machala en op de nieuwe locatie Naranjal in het zuiden.

We gaan vol goede moed, met een gebed om Gods zegen, door met het organiseren van conferenties en de voorbereiding voor toerusting op nieuwe locaties. Alles met het doel om vele voorgangers in Ecuador te kunnen toerusten voor hun bediening in de gemeente!

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

NET Partnerschool Mexico

In Mexico heeft het online onderwijs een hoge vlucht genomen. 521 studenten volgden in 2021 de online trainingen. Er zijn ongeveer acht trainingen verzorgd.

Er is in het achterliggende jaar ingestoken op de didactische vaardigheden van de docenten door middel van de cursus ‘De rol van de virtuele docent’. Gedurende deze cursus zijn de docenten intensief begeleid.

NET Partnerschool Brazilië

In Brazilië zijn er contacten met vijf scholen. In de coronatijd is niet overal online onderwijs mogelijk geweest. Op twee scholen zijn in totaal 78 studenten online betrokken geweest.

NET Partnerschool Ecuador

Onze twee partners in Ecuador hebben een goed jaar achter de rug. The Alliance Seminary heeft het online programma meer body gegeven en EMMANUEL gaf opnieuw training aan een indrukwekkend aantal studenten.

SBAEC heeft het online programma heel serieus opgepakt. Zij werken goed georganiseerd en zijn gemotiveerd ieder onderdeel van het online programma te evalueren. Ook trainen ze zelf, met onze hulp, hun eigen trainers.

In 2021 was er opnieuw vraag naar onze support, die we waar mogelijk weer hebben gegeven.

Ook was er aandacht voor didactiek in de cursus ‘De rol van de virtuele docent’. Een ‘must’ nu onderwijs steeds meer digitaal gaat.

 

NET Partnerschool Peru

USEL zat in een proces dat de school gesloten zou moeten worden, omdat er te weinig geld was. Het online programma was hun inkomstenbron. Daarom hebben ze veel korte online cursussen ontwikkeld.

SETEL is nieuw gestart. Ze hebben enkele studenten. Zij zoeken naar wegen om te groeien. In de laatste maanden van 2021 hebben ze enkele cursussen gegeven.

NET ondersteunt de coördinator van het online onderwijs. We bemoedigen hem en proberen waar nodig te coachen.

 

 

NET Partnerschool Bolivia

In Bolivia had NET contact met één Bijbelschool. Op dit moment ligt dat stil.

NET Partnerschool Cuba

Er zijn verschillende Bijbelscholen in Cuba waar NET al geruime tijd mee samenwerkt.

In 2021 is er een overeenkomst tot stand gekomen tussen NET, SEZ en Apoyo Foundation. Veel voorgangers die verbonden zijn aan SEZ zullen op deze manier online toegerust worden.

Twaalf trainers, afkomstig van vier Bijbelscholen, zijn afgelopen jaar getraind om zelf pastors te trainen. De eerste groep van twintig pastors is in november begonnen met de cursussen.

NET Partnerschool Uruguay

Er is één contact in Uruguay. Het onlineprogramma heeft op het SBU (Sociedad Biblical del Uruguay) echter nog geen prioriteit. Wel zijn ze bezig geweest met het ontwikkelen van cursussen en het trainen van trainers. Het is de bedoeling dat ze gaan starten met het onlineprogramma in mei 2022.

De trainers van SBU hebben geparticipeerd in de cursus ‘de rol van de virtuele docent’.

Onze contacten met hen zijn er op gericht hen te bemoedigen en te begeleiden bij het opzetten en het geven van de cursussen.

 

 

‘I am César Tomarema, born in the city of Riobamba (mountain range of Ecuador) in the “Colta” canton. I was born in 1983 on September 25.

When I was 5 years old, I came with my parents to the province of Guayas (coast of Ecuador) to the Naranjal canton, where my parents taught me the importance of work and the responsibility of “bringing bread home”. Also through them, they made me understand God’s love for me, and that God loves me undeservedly, that He gave His Son on the cross for love of me. At the age of 23 I had a traffic accident where God saved my life of death. After that episode in my life, I reaffirmed my faith in Him. I also understood that God had a purpose

At 29 years old, I started my own family, I married Verónica Guama and I have two beautiful children, Anderson (8 years old) and Dayanara (6 years old).

God calls me to serve Him in the Quichua Church “Celestial Tabernacle”, where I currently help as the main elder of the church. When I learned about the NET Study Centre program, it was something that I was asking the Lord to strengthen what I do and that the church can know more about the Word of God.’

César Tomarema | Ecuador

NET in het Midden-Oosten en Zuid-Azië

7

conferenties

172

conferentiedeelnemers

4

partnerovereenkomsten

591

online studenten

NET houdt bij al het werk steeds voor ogen: hoe kunnen we voorgangers die niet of nauwelijks toegang hebben tot Bijbelgetrouw onderwijs toerusten? Met oog voor hun mogelijkheden, hun persoonlijke situatie en de culturele context. NET wil hen zo goed mogelijk ondersteunen bij het uitvoeren van hun roeping: de kudde die hen door God is toevertrouwd te leiden en te onderwijzen in het Woord.

Toerusten doen we waar de omstandigheden het toelaten of juist noodzakelijk maken (bijvoorbeeld in gesloten landen) online. Waar dat niet mogelijk is face to face op conferenties. En tijdens de coronaepidemie kwamen daar nog andere methoden bij: via de radio, YouTube, WhatsApp en Zoom. De ervaring die NET heeft opgebouwd met online toerusting en onderwijs is dit jaar volop benut en uitgebreid. De reacties van voorgangers op de toerusting en het onderwijs van NET sporen ons aan om door te gaan met de uitvoering van onze missie: voorgangers toerusten en bemoedigen! 

In het Midden-Oosten rust NET in samenwerking met lokale partners online voorgangers toe met Bijbelgetrouw onderwijs. De aan NET verbonden partnerscholen in deze landen worden ondersteund, begeleid en getraind bij de invoering van online theologisch onderwijs. Er is regelmatig contact via e-mail, telefoon en videobellen. Daarnaast wordt geprobeerd jaarlijks een bezoek te brengen. 

1
Aziatisch land
2
Israël
3
Egypte
4
India

NET Study Centre India

NET werkte in 2021 in vijf gebieden in India samen met lokale voorgangers met een verlangen om anderen toe te rusten. 

Het werk in India verkeert nog in de beginfase. Het vinden van goede contacten en het opzetten van Study Centres in een land waar veel armoede en vervolging is en een aanzienlijk deel van de bevolking laagopgeleid is, vraagt tijd, aandacht en geduld. Er zijn veelbelovende contacten, er worden video’s opgenomen en materialen vertaald in verschillende lokale talen. NET is dankbaar voor de stappen die in 2021 gezet konden worden. Indiase voorgangers hebben toerusting genoten door de cursus ‘God’s way of salvation’, in kleine groepjes in het noorden én op een eerste conferentie in het zuiden van India!

NET Study Centre Pakistan

In het eerste half jaar van 2021 werd de conferentie over het Nieuwe Testament gehouden op twee locaties: Faisalabad en Lahore. In het tweede half jaar konden drie conferenties worden georganiseerd. Allereerst werd in augustus gestart met toerusting op een nieuwe locatie: de wijk Walton in Lahore. Hier werd de eerste training ‘God’s way of salvation’ gegeven aan twintig pastors. In oktober werd de vijfde conferentie ‘Passion to preach’ georganiseerd voor 36 voorgangers in Faisalabad. En in november de derde conferentie uit het NET curriculum over het Oude Testament in Lahore, aan een groep pastors die toegerust wordt in samenwerking met CCI (Care Channels International) (twintig pastors).

Lokale conferenties waren gelukkig weer toegestaan, en het team zag dat als een zegen. De impact van het onderwijs is dan veel groter. De training wordt face to face gegeven en er is interactie: groepsdiscussies, een-op-een gesprekken over kernthema’s en samen zingen. De deelnemers waren heel actief en positief betrokken. 

Eind 2020 werd een overeenkomst getekend door NET en CCI, een organisatie die zich richt op scholing en bestrijding van armoede, om samen te werken bij de opleiding van (zeer laag opgeleide) voorgangers in Pakistan. 210 pastors kregen een vooropleiding van CCI voor ze in konden stromen in het NET-programma. Inmiddels doen 60 van hen mee aan de NET conferenties.

We zijn dankbaar dat er -ondanks corona- vijf conferenties georganiseerd konden worden! Het werk wordt inmiddels in twee steden ter hand genomen, en daar komt een derde stad bij in 2022. In Lahore wordt in verschillende wijken gewerkt. De vertaling van de serie cursusboekjes gaat gestaag door; inmiddels wordt aan de zevende gewerkt.

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

NET Study Centre light Albanië

Albanië zou je niet direct verwachten onder het kopje Midden-Oosten en Zuid-Azië. Als enige land in Europa waar op dit moment NET-contacten zijn, hebben we er in dit jaarverslag voor gekozen het een plaats te geven bij de landen, waar wij contacten hebben, waar het het meest mee verwant is.

In de hoofdstad Tirana is dit jaar voor het eerst een cursus gegeven door Aad van der Maas, die hier werkt voor de GZB. Apollo Makara was er vanuit NET Foundation. Het thema van deze cursus was: ‘God’s call to ministry’. Dertig deelnemers hebben deze cursus gevolgd.

NET Study Centre light Oezbekistan

Een trainer heeft in 2021 de cursus ‘God’s way of salvation’ gevolgd. Hij was hier erg enthousiast over. Inmiddels is hij aan de volgende cursus begonnen.

Op zaterdagen geeft hij wat hij in deze cursus geleerd heeft door aan de leiding van zijn eigen gemeente. Dat begon met twaalf mensen, inmiddels zijn het er twintig. Hij moedigt deze mensen aan om het in hun eigen omgeving ook weer door te geven.

In de toekomst wil hij dit verder uitrollen naar andere kerken, maar daarvoor moet eerst een goede vertaling komen.

Een groot voorrecht

In het dichtbevolkte Lahore, de tweede stad van Pakistan, werkt pastor Azeem. Zijn dagelijkse overdenkingen, die hij deelt via Facebook en Whatsapp, worden goed gelezen. Voor Azeem is het een groot voorrecht de Heere te mogen dienen in Zijn wijngaard.

‘How great privilege is to serve the Lord of the Heaven and the earth with partnership of NET Foundation, because I am not just serving the Lord, but also learning and building the leaders those are serving in the vineyard in proper chain of guidelines. I feel blessed and more passionate to serve Him when I hear different kind of comments from the learners. One comment from a student was like this: “I heard many sermons on the topic of salvation but I was not taught in detail which I learned in this seminar from this book.” ’

‘Wat is het een groot voorrecht om de God van hemel en aarde te mogen dienen, samen met NET Foundation. Het is niet alleen het dienen van de Heere, maar ik ben ook bezig met het onderwijzen en opbouwen van de pastors die dienen in de Wijngaard, om hen zo richtlijnen mee te geven. Ik voel me gezegend en wil Hem graag dienen. Zeker als ik hoor wat de pastors eraan hebben gehad. Zo gaf een student terug veel preken gehoord te hebben over de heilsorde (“God’s way of salvation”), maar het is me nooit zo tot in detail duidelijk geworden, zoals ik het tijdens deze cursus heb geleerd.’

NET Partnerschool Israël

NET werkt in Israël samen met het Israel College of the Bible in Netanya en faciliteert het online learning platform dat gebruikt wordt voor deze cursussen.

Het ICB heeft een stabiel aantal van bijna 300 studenten en ze hebben vorig jaar zo’n dertig cursussen aangeboden. Er wordt gewerkt aan uitbreiding van het curriculum met ongeveer acht cursussen voor internationale studenten, zoals over de Joodse wortels van het christelijk geloof, Joods-christelijke relaties en over de Dode Zeerollen.

Het ICB heeft een partnerschap opgezet met een Koreaanse universiteit. Daardoor volgen nu ook Koreaanse studenten cursussen aan het ICB.

NET bood het afgelopen jaar weer technische en onderwijskundige ondersteuning. 

 

NET Partnerschool Palestijnse gebieden

In de Palestijnse gebieden werkt NET Foundation samen met het BBC (Bethlehem Bible College) in Bethlehem. NET Foundation faciliteert het online learning platform en biedt begeleiding en ondersteuning.

Het BBC speelt een grote rol bij het onderwijs aan voorgangers van de vervolgde kerk in het Midden-Oosten, doordat zij Bijbelgetrouw professioneel onderwijs online aanbiedt. Ruim 200 studenten maken hiervan gebruik, en zij kunnen kiezen uit tachtig verschillende cursussen!

Het tweejarige online Diploma-programma Biblical Studies is sinds September uitgebreid naar een driejarige Bachelor. Masterstudenten aan BBC studeren in een hybride vorm: deels online, deels fysiek.

NET was beschikbaar voor technische en didactische ondersteuning. In september werden bijvoorbeeld webinars verzorgd over ‘best practices in online education’ en nieuwe mogelijkheden in de online leeromgeving Itslearning. Ook ‘social presence’ en ‘spiritual formation’ bij het geven van online onderwijs kwamen hier aan bod.

 

NET Partnerschool Egypte

In Egypte werkt NET samen met de Koptische Kerk, het CCE (Coptic Church of Egypt), aan een online bachelor ‘Vroege Kerk’, die een officiële theologische opleiding zal worden. De bachelor is nog in ontwikkeling en zal uiteindelijk bestaan uit vijftig cursussen van twaalf lessen. Het programma bestaat op dit moment uit 37 online cursussen, en men streeft naar het toevoegen van jaarlijks drie nieuwe cursussen. De cursussen zijn ontwikkeld door 25 koptische en buitenlandse experts op het gebied van de Vroege Kerk, allemaal met video’s, leesmateriaal, vragen en examenopdrachten.

De opleiding kent op dit moment bijna 70 studenten, en wil in 2022 groeien naar 100 studenten. 

Verder wordt de mogelijkheid van accreditatie van deze opleiding verkend. NET begeleidt en ondersteunt het aanbieden van deze opleiding door middel van het geven van technische support en training van medewerkers in Egypte.

 

NET Partnerschool India

In India werkt NET samen met LAMB’s Institute for Field Evangelism, een middelgrote Bijbelschool. Deze Bijbelschool biedt online een eenjarig Diploma in Christian Ministry aan. In 2021 hebben twintig studenten hier aan deelgenomen (in elf online cursussen). 

Strategische
netwerkcontacten

Contacten in Europa

NET Foundation is in 2006 opgericht om voorgangers en evangelisten in afgelegen of gesloten gebieden te ondersteunen bij het volgen van online afstandsonderwijs in combinatie met lokale ontmoetingen.

Hiermee richtte het werk zich vooral op het Zuidelijk halfrond en niet op Europa. Tegelijk werkt NET sinds haar oprichting ook samen met theologische opleidingen, kerkelijke gemeenten, zendingsorganisaties en diaconale organisaties in Europa ten behoeve van het werk in het Zuiden. Genoemd kunnen worden:

 • Stichting Bonisa
 • De Verre Naasten
 • Gereformeerde Zendingsbond
 • Globalrize
 • Hudson Taylor
 • Kom Over en Help
 • Open Doors
 • Stichting de Ondergrondse Kerk
 • Spaans Evangelische Zending
 • Zending Gereformeerde Gemeenten
 • Zending Hersteld Hervormde Kerk

Op verschillende manieren zijn deze organisaties bij ons wereldwijde werk en netwerk betrokken. Het kan gaan om gezamenlijke (pilot)projecten in de landen waar beide organisaties actief zijn, om financiële en/of inhoudelijke ondersteuning, en/of uitwisseling van lokale contacten en expertise. Daarnaast maken enkele organisaties in Nederland ook zelf gebruik van de programma’s van NET om eigen studenten of projectmedewerkers op afstand toe te rusten en te begeleiden.

Contacten wereldwijd

De missie van NET is direct gericht op de toerusting van voorgangers. Hiermee onderscheidt NET zich van veel andere zendingsorganisaties die vaak een breder werkgebied hebben. Tegelijkertijd is het van groot belang om elkaars werk te kennen en waar mogelijk te versterken. Hiervoor vinden regelmatig ontmoetingen plaats met strategische partners, veelal tijdens regionale partnerbijeenkomsten. Het gaat onder meer om de volgende organisaties:

 • Asia Theological Association (ATA)
 • Association for Christian Theological Education in Africa (ACTEA)
 • Association of Theological Education in Latin America (AETAL)
 • Bible College Consultation (via MTC in South Africa)
 • Global Associates for Transformational Education (GATE)
 • Horizon Education Network
 • Network for African Congregational Theology (NetACT)
 • Open Doors International
 • Overseas Council International
 • United World Mission

In de samenwerking met andere organisaties houden we ons steeds voor ogen: 

‘Alleen gaan we snel, maar samen komen we verder!’

NET Productdevelopment

Ontwikkeling NET Curriculum

In 2021 is hard gewerkt aan de afronding van het NET Curriculum – de serie van tien cursussen die alle aspecten van het werk van een voorganger bespreekt. Gericht op voorgangers die nooit de mogelijkheid hebben gehad om onderwijs te volgen dat hen helpt in hun bediening, maar net zo goed aantrekkelijk en nuttig voor voorgangers die wel een opleiding konden volgen.

In het ‘Projectplan NPD & NTT 2021’ werden de doelstellingen voor de ontwikkeling van NET producten beschreven:

 • 3 cursussen inclusief leertaken
 • 6 videoseries
 • 3 cursusboekjes
 • 2 online cursussen Spaans
 • 3 trainer’s manuals

NET wil het onderwijs aan voorgangers zo vormgeven, dat het Bijbelgetrouw is, zo goed mogelijk aansluit bij hun culturele context en opleidingsniveau, hen praktisch en doelgericht toerust, en didactisch verantwoord is. Een team met brede theologische, didactische, culturele en pastorale ervaring heeft gewerkt aan de ontwikkeling van het cursusmateriaal.

Klik hier voor een overzicht van het curriculum.

Gebruik NET Curriculum in 2021

De cursusmaterialen die gereed komen, worden over het algemeen direct ingezet op het veld. Allereerst worden de cursussen gebruikt om trainers op te leiden. Zij volgen de cursussen online onder begeleiding van NET. Als zij een cursus met goed gevolg hebben afgerond, geven ze de inhoud ervan vervolgens door aan voorgangers in hun omgeving. Vaak gebeurt dat door het organiseren van een conferentie waar face to face onderwijs wordt gegeven. Soms gebeurt dat vanwege de lokale situatie in kleine groepen. Het streven is om, als de lokale omstandigheden het toelaten, jaarlijks drie trainingen te geven aan een vaste groep voorgangers, kerkelijk leiders en evangelisten die op die manier een goede toerusting ontvangt waarin (vrijwel) alle aspecten van hun bediening aan bod komen.

In 2020 was het aantal studenten dat een cursus volgde heel hoog (6923). Dat kwam doordat de coronapandemie het zoeken van andere manieren van kennisoverdracht noodzakelijk maakte, en een daarvan was het uitzenden van lessen via de radio in Kenia. Dit had een enorm aantal luisteraars tot gevolg (5500), maar het was geen geschikte methode voor voorgangers om de inhoud van de cursussen zich goed eigen te maken. Daarom ging men zodra het mogelijk was weer over op het organiseren van conferenties waarbij het face to face volgen van lessen gecombineerd wordt met o.a. groepsgesprekken en opdrachten om de verwerking van de lesstof te bevorderen. Als deze groep luisteraars buiten beschouwing wordt gelaten was in 2020 het aantal deelnemers aan conferenties 1423. In 2021 steeg dit aantal tot 1965! Het aantal landen waarin voorgangers worden toegerust met cursussen van NET steeg van 8 in 2020 naar 24 in 2021. Hier is NET erg dankbaar voor!

De flinke stijging van het aantal landen is mede te danken aan de samenwerking met GlobalRize: na een intensieve periode van voorbereiding en een pilot startte in april 2021 een gezamenlijk project: voorgangers die zich via GlobalRize aanmelden voor toerusting kunnen via hun online leerplatform NET cursussen volgen. De eerste drie cursussen werden vorig jaar op deze manier aangeboden, en met een mooie uitkomst: 126 keer werd een cursus met goed resultaat afgerond.

Het team uit Pakistan schreef ons na de conferentie ‘Passion to preach’: ”Graag delen we de passie van een deelnemer die als anesthesiemedewerker in een ziekenhuis werkt. Hij kwam de eerste dag om 9.00 uur deze training ‘Passion to Preach’ volgen omdat hij direct van zijn werk moest komen. Hij nam zelfs geen rust na zijn nachtdienst. Hij was actief en leergierig tijdens de training. Nadat we om 15.00 uur klaar waren met het programma voor die dag nam hij drie uur rust en vertrok naar zijn werk. Op de tweede dag waren we verrast dat hij wéér de eerste was en voor 8.30 uur arriveerde. Hij droeg dezelfde kleren als de vorige dag; hij vertelde ons dat hij geen tijd had gehad om zich om te kleden. Hij legde bijna 90 km met zijn vriend op de fiets af om deze training bij te wonen. Hij vertelde ons dat hij een gezegende tijd had gehad.”

Ook deelnemer Jonathan uit Pakistan geeft aan dat de conferentie waardevol voor hem was: “Ik heb geleerd om de Schrift te begrijpen en om er op een getrouwe manier mee om te gaan. Om te preken wat het Woord zegt, en niet mijn eigen gedachten.”

Organisatie

NET Foundation richt zich op het toerusten van voorgangers wereldwijd. Daarbij is het belangrijk dat zowel bestuur, medewerkers als vrijwilligers relevante kennis en ervaring hebben op het gebied van zending, theologie, onderwijs en technologie.

Bestuur

Per 1 januari 2021 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

 • Bart Bolier, eigenaar Buytengewoon tuinontwerp en -realisatie, ouderling Ger. Gem. in Ned. te Elspeet, parttime docent op het VO en bij Stichting Bethlehem, voorzitter Stichting Sinim en auteur van diverse boeken.
 • Ds. Laurens-A. den Butter (voorzitter), predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Rijnsburg, voorzitter deputaten Buitenlandse Kerken, lid hoofdbestuur HSV.
 • Drs. Rens Rottier (tweede voorzitter), voorzitter college van bestuur van Driestar Educatief te Gouda.
 • Drs. Tineke van der Waal-Goudriaan (secretaris), eigenaar Bureau Groen, freelance journalist.
 • Drs. Rik van Groningen (penningmeester), docent Hoornbeeck College Rotterdam.
 • Ds. Steven Middelkoop, predikant van de Hersteld Hervormde Kerk te Sint-Annaland, eindredacteur podcast RD, lid redactieraad Gezinsgids.
 • Prof. dr. Mart-Jan Paul , hervormd predikant, in deeltijd hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven en eindredacteur van de Studiebijbel Oude Testament.

Per 1 januari 2021 trad Bart Bolier officieel aan als nieuw bestuurslid. Hij is in de plaats gekomen van Henk Kievit. Vanwege de coronamaatregelen kon het afscheid van Henk Kievit pas op 22 juni 2021 plaatsvinden. Tot die tijd is hij nog wel betrokken geweest bij het bestuur.

Het bestuur vergaderde in 2021 vier keer om de voortgang van het werk te bespreken. De vergadering van november was vanwege de coronamaatregelen online. De gebruikelijke nieuwjaarslunch kon vanwege Covid-19 niet doorgaan. Wel was er op 22 juni 2021 de jaarlijkse visievergadering van bestuur en team. Deze vond plaats in de Victorkerk te Apeldoorn. Het was fijn elkaar weer te kunnen ontmoeten. Er was ook ruimte voor een informeel samenzijn tijdens de maaltijd. De bijeenkomst had als thema: Wie is onze doelgroep en sluit wat NET doet daarbij aan? Voor het veld werd dit ingeleid door missioloog Jan van Doleweerd en voor de fondsenwerving door Henk Kievit (scheidend bestuurslid). Hierover werd in groepjes doorgepraat. Het was goed om als bestuur en team gezamenlijk na te denken over hoe we dicht bij onze doelgroep -de voorganger in Afrika of waar dan ook – komen, maar ook hoe we onze sponsoren kunnen benaderen.

Gedurende dit jaar konden er gelukkig weer reizen worden gemaakt en projecten bezocht. Omdat maatregelen steeds veranderden, vroeg dit flexibiliteit en snel gebruik maken van openingen die er op een bepaald moment waren.

In de bestuursvergaderingen kwamen de gebruikelijke zaken aan de orde als begroting en jaarrekening, jaarplannen en voortgangsrapportage. Daarnaast werd het Bestuurs- en directiestatuut aangepast. Dit was nodig vanwege de professionalisering van de organisatie en daardoor het verschuiven van verantwoordelijkheden van bestuur naar directie. Verder is afgesproken dat er in de eerste helft van 2022 gewerkt zal worden aan een meerjarenplan en -begroting. Het is de bedoeling dan een verdere professionaliseringsslag te maken en dan ook te kijken welke aanpassingen hiervoor binnen de organisatie moeten worden gedaan en wat dat betekent voor de bezetting van het team.

Medewerkers en vrijwilligers

Teamleden die bij NET betrokken zijn:

Edgar Baldeón, NPI Latin America
Wouter van Dort, onderwijsplatform techniek
Henriëtte Giesberts, fondsenwerving
Gerjan Hofman, fondsenwerving
Esther Huijser, fondsenwerving
Jacob Karels, coördinator NPI en NSC Light
Wilfred van der Kooij, samenwerking GlobalRize, NSC India
Elise Lichtenberg, managementassistent
Gerard Middelkoop, voorlichting
Arjan van den Noort, coördinator Communicatie/Storytelling
Apollo Makara, NPD, NPI, NSC
Cees Molenaar, NPD, NSC, Impact voor trainers
Sjaak van ’t Noordende: Itslearningplatform
Ad de Pater, NSC Kenia/NSC Light
Rina van Pelt, projectvoorstellen en rapportages/redactie boekjes
Hanny Roeleveld, coördinator Backoffice
Karinda van ’t Rot, voorlichting
Adriaan Verwijs, coördinator NSC’s
Raymond Warnaar, directeur
Monique van der Werf, coördinator NPD, NSC
Corien de Wit, online coach
Arjan Woord, voorlichting

 

Per 1 januari 2021 werd het team uitgebreid met de komst van Arjan van den Noort als verhalenverteller. Corien de Wit -vrijwilliger – is in dienst getreden en coacht o.a. de cursisten van de online cursussen. Daan Otterspeer – student hbo-Theologie aan de Christelijke Hogeschool te Ede – rondde zijn studie af en deed voor NET onderzoek naar de contextualisatie op het veld. Dit werd afgesloten met een studiemiddag. Daarnaast was hij betrokken bij online cursussen en gebedsgroepen. Daan heeft zo een mooie bijdrage kunnen leveren aan het werk van NET.

NET werkt samen met een fijne groep gemotiveerde en betrokken vrijwilligers die daarvoor met regelmaat naar het kantoor in Apeldoorn komt. De taken van vrijwilligers zijn divers, zoals het werven van fondsen, het verzorgen van gastlessen, geven van voorlichting over het werk van NET op scholen en verenigingen of voor ouderen, het opzetten van lesmaterialen, het aanleveren van projectvoorstellen en -rapportages en het coördineren van een NET Studiecentrum. Zij hebben een belangrijke en waardevolle inbreng. Ook vanuit huis worden door vrijwilligers diverse werkzaamheden verricht. Dit varieert van het vertalen van nieuwsbrieven voor onze partners, correctie van de Engelse taal gebruikt bij NET Courses, het inspreken van Engelse tekst in de cursusvideo’s, ondersteuning bij technische zaken rond itslearning en het maken van verkoopmaterialen ten behoeve van de stand. Gedurende het jaar 2021 raakte Apollo Makara betrokken bij NET. Hij heeft zich ingezet voor het schrijven van handleidingen bij de cursussen voor het veld, heeft geholpen bij het zoeken naar contacten voor partnerscholen in India en heeft een training in Albanië gedaan voor een groep van de GZB. Arjan Woord is aangehaakt bij de kerngroep scholen/verenigingen vanuit de onderwijskant. Gerjan Hofman en Esther Huijser zetten zich in voor fondsenwerving en zo is het aantal vrijwilligers weer uitgebreid. Mooi dat zoveel mensen, ieder met eigen gaven, talenten en mogelijkheden, mee willen doen als schakeltje in het Koninkrijk van God.

De coördinatie van het werk in Latijns-Amerika met betrekking tot partnerscholen is vanaf 2016 in handen van Edgar Baldeón. Medewerkers en vrijwilligers vormen samen een betrokken team en er kan en mag op deze manier veel werk verzet worden.

De jaarlijkse heidag is in 2021 vervallen. In plaats daarvan werd in kleinere kring gewerkt aan de jaarplannen en werd er inbreng in groepjes daaromheen mogelijk gemaakt. De voortgangsoverleggen werden per kwartaal gehouden. We zijn daarin nog zoekend naar een goede werkwijze. Waardevol is het wekelijkse Bijbel- en gebedsmoment, waarin we elkaar vanuit Gods Woord mogen inspireren en bemoedigen en waarin we met elkaar bidden en danken voor de werkzaamheden, maar ook voor de (persoonlijke) noden van de mensen die betrokken zijn bij het werk van NET, in het veld en in Nederland. Ongeveer één keer per kwartaal vragen we iemand vanuit het veld om dit Bijbel- en gebedsmoment te leiden. Zo mogen we van elkaar leren.

Financiën

De missie van NET is lokale voorgangers Bijbelgetrouw toe te rusten. We brengen hiervoor mensen, ideeën en middelen bij elkaar en in beweging. Vanuit deze faciliterende, stimulerende en ondersteunende doelstelling zijn we in staat om met een relatief laag werkbudget veel te bereiken. Naast de professionele inzet van de medewerkers is voor ons de gepassioneerde inzet van vrijwilligers en donateurs, die vanuit een persoonlijke roeping of bewogenheid onze missie ondersteunen, van groot belang.
Dankbaar zijn wij dat in 2021 -ondanks de gevolgen die er nog steeds waren van de Covid-19 pandemie- de inkomsten van NET Foundation vanuit fondsenwerving opnieuw zijn gegroeid. Een stijging van de inkomsten was begroot, om de activiteiten van NET -die zich steeds meer uitbreiden- te kunnen financieren. En ook in 2021 werd ons vertrouwen niet beschaamd. We deden niet tevergeefs een beroep op trouwe gevers, er ontstonden nieuwe contacten en NET ontving ruimhartige bijdragen.
In 2021 kwam er ruim € 675.000 binnen. Dat is ongeveer € 145.000  meer dan in 2020. In procenten is dat 27,1% meer! Een bijzondere zegen van God. Aan Hem alle eer!
De verdeling van de inkomsten over de verschillende geversgroepen vindt u in het cirkeldiagram. 

Totale inkomsten

Totale uitgaven

In 2021 waren de inkomsten hoger dan de uitgaven. De inspanningen van het fondsenwervingsteam dat onder moeilijke omstandigheden (beperkingen door coronamaatregelen) het werk moest doen, zijn gezegend.
Bij de kosten voor communicatie zijn de kosten van gesponsorde fondsenwervende activiteiten buiten beschouwing gelaten. Dit omdat de netto opbrengst ten goede komt aan NET. 

Dat de kosten van communicatie zijn gestegen, heeft o.a. te maken met het investeren in naamsbekendheid. We merken dat dit zijn vruchten opbrengt. 

Door het gunstige eindresultaat was NET in de gelegenheid meer in de projecten te doen. Daarnaast kon de continuïteitsreserve worden vergroot tot een wenselijk niveau, zodat de continuïteit van het werk van NET beter gewaarborgd is.
De officiële jaarrekening is te vinden op onze website.

Communicatie en
fondsenwerving

NET kijkt terug op een jaar waarin veel werk is verzet om voldoende financiële middelen binnen te halen voor de uitvoering van de activiteiten van NET.

In 2021 hebben we de inkomsten vanuit fondsenwerving zien stijgen met 27,1% (zie tabel bij Financiën) in Nederland. De fondsenwerving in het buitenland (USA) krijgt door middel van de samenwerking met MissionInvest steeds meer vorm. In 2021 heeft NET de samenwerking gestart met fondsen in zowel Amerika als Canada. Ook in 2022 zal gepoogd worden om meer potentiele donors uit het buitenland te verbinden aan de projecten van NET.

De stijging van de inkomsten op het gebied van fondsenwerving in 2021 is een zegen geweest voor NET. Ondanks de beperkingen van Covid-19, met name in de eerste helft van 2021, mogen we terugzien op een gezegend jaar.

NET is in 2021 blijven investeren in het vergroten van haar naamsbekendheid in de reformatorische achterban door het voeren van advertentiecampagnes, het versturen van nieuwsbrieven, verzorgen van online zendingsavonden en het ontwikkelen van podcasts ter bemoediging van onze lokale voorgangers, maar ook voor onze achterban.

Kerken en verenigingen

Door de Covid-pandemie lag in 2021 in veel kerken het verenigingswerk stil. Kerken kwamen grotendeels online of hybride samen. Voor veel verenigingen geldt dat ze niet of nauwelijks samenkwamen. Toch zijn we o.a. uitgenodigd door Ouderencontact Tholen. Onze voorlichter, Gerard Middelkoop, is daar geweest. Ook op de mannenvereniging van de Ger. Gem. in Kampen is verteld over ons werk. Al met al mooie bijeenkomsten. We zien er naar uit dat er weer meer mogelijk zal zijn. Diaconieën en predikanten zijn door middel van (online) brieven benaderd met de vraag of ze ons werk een warm hart willen toedragen, hopelijk voorzien van een gulle gift.

Scholen

Ook op scholen was het in 2021 lastig om binnen te komen. Alle scholen worstelden met de overheidsmaatregelen. Hierdoor werd voorlichting door NET Foundation op de lange baan geschoven. De afspraken die stonden werden afgezegd. Wel zijn er afspraken gemaakt voor 2022. We hopen dat deze door kunnen gaan.

Voor de basisscholen is door Driestar Educatief een lessenpakket ontwikkeld met als focus Kenia. Ook zijn er een drietal online lessen gemaakt, die scholen kunnen gebruiken. Deze zijn te vinden op onze website.

Campings

Dit jaar hebben we voor het eerst aangeboden NET te presenteren bij campings. Dit heeft erin geresulteerd dat we drie keer op de Kleine Belties en één keer op de Vechtvallei ons verhaal mochten doen. Er was geïnteresseerd publiek. Iemand had belangstelling voor ons buddy-project. Vanuit een kerkelijke gemeente kwam de vraag of ze iets konden betekenen voor NET Foundation. 

Online avond

In maart hebben we onze eerste online avond gehad. Tijdens deze avond hebben we verteld over het werk dat NET Foundation doet.

In november hebben we onze tweede online avond gehad. Het thema was ‘God verandert levens van mensen’. Deze avond, waarop we iets hebben laten zien van ons werk in Kenia en waarover we in gesprek gingen met vrijwilligers die bij NET Foundation betrokken zijn en met Andrea en Arnest Jassey, is ongeveer 1300 keer bekeken. 

Publiciteit

Naast de artikelen die met enige regelmaat op onze website worden geplaatst, hebben we een bijdrage mogen leveren aan het ‘DRS-magazine’, waarin we schreven over online onderwijs i.c.m. het werk van NET Foundation.

Daarnaast was er aandacht voor ons werk in andere bladen als ‘Tussenruimte’ en ‘Eilandennieuws’ en in het RD. Ook de samenwerking met GlobalRize leverde een artikel op. Op CIP zijn een aantal artikelen geplaatst, die ieder 30.000 keer bekeken zijn.

Bedrijven en ondernemers

In 2021 is veel aandacht besteed aan contacten met ondernemers en fondsen. NET werkt inmiddels samen met MissionInvest met als doel te groeien in nieuwe markten. Het afgelopen jaar was er opnieuw sprake van groeiende inkomsten vanuit deze doelgroepen. Een aantal van deze ondernemers en fondsen maken deel uit van het GET Connected netwerk. De deelnemers willen vanuit een gedeelde interesse en christelijke levensovertuiging actief betrokken zijn bij het werk in het Koninkrijk van God. Participanten worden op de hoogte gehouden door middel van digitale nieuwsbrieven.

Rally

De jaarlijkse Broekhuis – NET rally, inmiddels een niet meer weg te denken fenomeen, vond dit jaar plaats op donderdag 3 juni bij Broekhuis in Putten. We kijken terug op een mooie middag en avond. Vanuit het prachtige Putten is een route uitgezet met tussenstops op de Veluwe. De winnaars van de rally van 2021 waren Jillis van Mourik en Marnix van Essen! De prijsuitreiking vond plaats tijdens een goed verzorgde BBQ van La Carne. Tijdens de BBQ was er tevens gelegenheid om te netwerken en werden kavels geveild. De rally heeft een totaalbedrag van € 30.000 opgebracht! Kijk hier voor een impressie.

Ondernemersreis

In oktober heeft NET voor de eerste keer een ondernemersreis georganiseerd naar Kenia. Doel van de reis is om meer betrokkenheid te creëren tussen de ondernemers en de verschillende facetten van het werk van NET. De ondernemers hebben allereerst een bezoek gebracht aan een lokale conferentie in Bumala. De conferentie werd geleid door onze trainers ds. Eric Ngalaa en Jenifer Omemo. Tijdens de conferentie werd de curus ‘Living for Christ’ gedoceerd. Boeiend om onderdeel te zijn van deze conferentie en te ervaren hoeveel moeite er wordt gedaan om de cursus te kunnen bijwonen en het geleerde in de praktijk toe te passen. Daarna is een bezoek gebracht aan de Bijbelschool ILU in Nairobi. Tijdens dit bezoek kreeg de groep uitleg over de tranformatie van het klassieke onderwijsmodel naar een (blended) e-learning model. Een uitkomst voor voorgangers in opleiding om in de periode van de pandemie toch theologisch onderwijs te kunnen volgen.

Colofon

Dit is een uitgave van NET Foundation, juni 2022

Kamer van Koophandel: 09163429
Statutaire vestigingsplaats: Ede
Redactie: NET Foundation
Beeld: NET Foundation
Concept & ontwikkeling: BeeldBlinkers (jaarverslag.org)

 

Contact

Wilt u meer weten over NET Foundation of ons werk steunen?
Dat kan op de volgende manieren:

 • Bid voor ons werk en voor onze wereldwijde werkers.
 • Steun als bedrijf, school of kerk een specifiek project, land of persoon.
 • Nodig ons uit voor een boeiende presentatie op een gemeenteavond, vereniging of Bijbelkring.
 • Kies NET Foundation als bestemming voor een collecte of actiemarkt in uw gemeente.
 • Kijk eens naar de unieke mogelijkheid die NET heeft met betrekking tot boeiende gastlessen over bijvoorbeeld het thema zending en sponsoracties op scholen.
 • Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.
 • Volg ons op Facebook en Instagram, like en deel onze berichten zodat nóg meer mensen horen van ons werk.

 

Laan van Westenenk 12
7336 AZ Apeldoorn
t (055) 20 00 236
e info@netfoundation.nl
w www.netfoundation.nl
IBAN NL08 RABO 0126 9306 19

Volg NET ook via social media: